اهمیت کاربرد حلال های صنعتی در زندگی

اصطلاح “حلال ها ” به دسته ای از ترکیبات شیمیایی توصیف شده به وسیله عملکرد اشاره دارد. این اصطلاح از لاتین گرفته شده است و تقریباً به معنای سست کردن می باشد. در شیمی، از حلال های صنعتی که عموماً به صورت مایع هستند، برای حل کردن، تعلیق یا استخراج مواد دیگر استفاده می شود و معمولاً بدون تغییر شیمیایی حلال ها یا مواد دیگر می باشد. از بسیاری از حلال های صنعتی مختلف در طیف گسترده ای از کاربردهای روزمره محصولات استفاده می شود، از رنگ، محصولات مراقبت شخصی و دارویی گرفته تا آفت کش ها، مواد پاک کننده و جوهر. بدون حلال ها، بسیاری از محصولات مورد اعتماد ما عملکرد خوبی نخواهند داشت. حلال های مختلف با قابلیت تطبیق و تغییرپذیری، نیازهای خاصی را برای تولید محصولاتی با ویژگی های عملکرد بهینه رفع می کنند. از جمله رنگ های اسپری که به سرعت خشک می شوند و نازل اسپری را مسدود نمی کنند، جوهرهایی که لک نمی زنند، رنگ هایی که به نظر خوب می آیند و مدت زمان طولانی دوام دارند و همچنین پاک کننده هایی قوی که برای مشاغل و کارهای سخت و چرب مناسب هستند.

حلال صنعتی

طبقه بندی حلال های صنعتی

 حلال یک ماده مایع است که قادر به حل سایر مواد (املاح) بدون تغییرات شیمیایی است.

حلال های صنعتی از چند منظر طبقه بندی شده اند. در یکی از این طبقه بندی ها که بر اساس وجود کربن در ساختار مولکولی حلال های صنعتی می باشد، به دو دسته حلال های آلی و غیر آلی تقسیم بندی می شوند.

حلال های آلی 

حلال های آلی، حلال های صنعتی مبتنی بر کربن هستند. در واقع آن ها در ساختار مولکولی خود حاوی کربن می باشند. بسیاری از انواع مختلف مواد شیمیایی به عنوان حلال های آلی استفاده می شوند، از جمله هیدروکربن های آلیفاتیک، هیدروکربن های معطر، آمین ها، استرها، اترها، کتون ها و هیدروکربن های نیترات یا کلر. برخی از متداول ترین کاربردهای حلال های آلی شامل سنتز شیمیایی، خشک شویی لباس، به عنوان تینر یا رقیق کننده رنگ، پاک کننده های ناخن و همچنین مواد شوینده است. در صورت کلی حلال های آلی بر اساس ساختار شیمیایی به سه دسته اساسی به شرح ذیل تقسیم می گردند:

 • حلال های هیدروکربن

مولکول های حلال های هیدروکربن فقط از اتم های هیدروژن و کربن تشکیل شده اند. این نوع از حلال های صنعتی بر اساس نوع اسکلت یا شالوده کربن مولکول های خود، در سه زیرگروه طبقه بندی می شوند و به ما خانواده حلال های آلیفاتیک (چربی دار)، معطر و پارافینی را می دهند. تینر یا رقیق کننده رنگ نمونه متداول حلال هیدروکربن می باشد.

شایان ذکر است که مولکول های حلال های آلیفاتیک دارای ساختار زنجیره مستقیم هستند. هگزان، بنزین، نفت سفید از نوع حلال های آلیفاتیک هستند.

 • حلال های اکسیژنه

حلال های اکسیژنه از نوع حلال های صنعتی آلی می باشند که مولکول های این نوع از حلال های صنعتی حاوی اکسیژن هستند. حلال های اکسیژنه از طریق واکنش های شیمیایی آلفین ها یا آلکن ها (حاصل از روغن یا گاز طبیعی) تولید می شوند و به ما زیرگروه های زیر شامل الکل ها، کتون ها، استرها، اترها، متیل استات، اتیل استات، گلیکول اترها و استرهای گلیکول اتر را می دهند. لازم به ذکر است که بدن انسان هنگام چربی سوزی به طور طبیعی کتون تولید می کند. از حلال های اکسیژنه به طور گسترده ای در رنگ ها، جوهرها، داروها، بخش های معطر، چسب ها، مواد آرایشی، مواد شوینده و صنایع غذایی استفاده می شود.

 • حلال های هالوژنه

این نوع از حلال های صنعتی، از نوع حلال های آلی حاوی هالوژن (اتم های هالوژنیک) مانند کلر (Cl)، فلوئور (F)، برم (Br) یا ید (I) هستند. بسیاری از افراد پرکلرواتیلن را به عنوان نمونه حلال بسیار مؤثری که در خشکشویی استفاده می شود، می شناسند.

بر اساس نوع هالوژن، حلال های هالوژنه در دسته های زیر طبقه بندی می شوند:

 • حلال های کلردار

حلال های کلردار متداول عبارتند از: تری کلرواتیلن (ClCH-CCl2)، پرکلرواتیلن (تتراکلرو اتیلن، Cl2C-CCl2)، متیلن کلراید (CH2Cl2)، تتراکلرید کربن (CCl4)، کلروفرم (CHCl3)، ۱،۱،۱-تری کلروتان (متیل کلروفرم) CH3-CCl).

فروش حلال صنعتی

 • حلال های فلوئور کربن

نمونه هایی از حلال های فلوئور کربن شامل: دی کلرو فلوئورو متان (فریون ۲۱، CHCl2F)، تری کلرو فلوئورو متان (فریون ۱۱، CCl3F)، تترا فلوئورو متان (فریون ۱۴، CF4)، دی فلوئورو دی کلرو متان (فریون ۱۲، CHCl2F2)، هیدرو کلرو فلوئورو کربن (فریون ۲۲، HCFC) می باشند.

 • حلال های برم دار

نمونه هایی از حلال های برم دار شامل: دی اتیلن دی برومید (۱،۲-دی بروماتان، BrCH2-CH2Br)، متیلن کلرو برومید (برومو کلرو متان، CH2BrCl)، متیل برم (برومو متان، CH2Br) می باشند.

 • حلال های یددار

نمونه هایی از حلال های یددار شامل: n-بوتیل یدید (۱-یدو بوتان، CH3CH2CH2CH2I) متیل یدید (یدو متان، CH3I)، یدید اتیل (یدو اتان، C2H5I)، n-پروپیل یدید (۱-یدو پروپان، CH3CH2CH2I) می باشند.

حلال های غیر آلی

مشهورترین حلال های معدنی یا غیر آلی (فاقد کربن) آب (H2O) و محلول های آبی حاوی مواد افزودنی ویژه (سورفانت ها، مواد شوینده، بافرهای PH، مهارکننده ها) هستند. سایر حلال های غیر آلی آمونیاک مایع بدون آب (NH3)، اسید سولفوریک غلیظ (H2SO4)، فلوراید سولفوریل کلراید (SO2ClF) هستند.

طبقه بندی بر اساس ساختار مولکولی حلال های صنعتی

توانایی یک ماده در حل شدن ماده دیگر با سازگاری ساختارهای مولکولی آنها تعیین می شود. یکی دیگر از تقسیم بندی حلال های صنعتی که بر اساس ساختار مولکولی آن ها می باشد، به شرح ذیل است:

 • حلال های پروتیک قطبی

یک مولکول پروتیک قطبی از یک گروه قطبی OH و یک دنباله غیر قطبی تشکیل شده است. این ساختار ممکن است با فرمول R-OH نشان داده شود. حلال های پروتیک قطبی سایر مواد را با ساختار مولکولی پروتیک قطبی خود حل می کنند. حلال های پروتیک قطبی حل پذیر در آب هستند (در واقع آب دوست هستند).

نمونه هایی از حلال های پروتیک قطبی به شرح ذیل می باشند:

 آب (H-OH)، اسید استیک (CH3CO OH)، متانول (CH3-OH)، اتانول (CH3CH2-OH)، n-پروپانول (CH3CH2CH2-OH)، n-بوتانول (CH3CH2CH2CH2-OH).

 • حلال های آپروتیک دو قطبی

مولکول های آپروتیک دو قطبی دارای یک گشتاور یا دنباله پیوند دو قطبی بزرگ هستند (مقیاسی برای اندازه گیری قطبیت پیوند شیمیایی مولکولی). این نوع از حلال های صنعتی شامل گروه OH نیستند. نمونه هایی از حلال های دوقطبی آپروتیک شامل موارد ذیل می باشند:

 استون ((CH3) 2C = O)، استات اتیل (CH3CO2CH2CH3)، دی متیل سولفوکسید ((CH3) 2SO)، استونیتریل (CH3CN)، دی متیل فرمامید ((CH3) 2NC (O) H)- متانول

متانول به عنوان حلال

 • حلال های غیر قطبی

بار الکتریکی در مولکول های حلال های غیر قطبی به صورت یکنواخت توزیع می شود، بنابراین مولکول ها ثبات دی الکتریکی پایینی دارند. حلال های غیر قطبی آب گریز هستند (در آب حل پذیر نیستند). حلال های غیر قطبی چربی دوست هستند زیرا مواد غیر قطبی مانند روغن، چربی، گریس را حل می کنند. نمونه هایی از حلال های غیر قطبی شامل موارد ذیل می باشند:

 تتراکلرید کربن (CCl4)، بنزن (C6H6) و دی اتیل اتر (CH3CH2OCH2CH3)، هگزان (CH3 (CH2) 4CH3)، متیلن کلراید (CH2Cl2).

موارد استفاده و مزایای حلال های صنعتی

حلال های صنعتی برای اثربخشی بسیاری از محصولاتی که مصرف کنندگان هر روز استفاده می کنند، بسیار مهم هستند، مهم ترین موارد استفاده و مزایای انواع حلال های صنعتی به شرح ذیل می باشند:

 • حلال های صنعتی در رنگ ها و پوشش ها

حلال های صنعتی در رنگ ها، اجزای مورد استفاده در فرمولاسیون را حل کرده یا پراکنده می کنند تا رنگ از قوام مورد نظر برای استفاده برخوردار شود و از ایجاد توده یا ذرات کوچک جلوگیری شود. به برخی از اسپری های رنگ، استرهای گلیکول اتر اضافه می شود تا از خشک شدن آن ها در هوا جلوگیری کند. تبخیر آرام این گروه قدرتمند از حلال های صنعتی به این معنی است که به عنوان مثال اتومبیل ها می توانند سطح صاف و بی نقصی از رنگ را از منظر زیبایی و دوام بیشتر داشته باشند.

خرید حلال صنعتی

 • حلال های صنعتی در مرکب ها (جوهرها)

بسیاری از جوهرها که برای چاپ هر چیزی از مجلات گرفته تا بسته بندی مواد غذایی و برچسب ها استفاده می شوند، به حلال های صنعتی مانند ایزوپروپیل الکل برای استفاده صحیح، ثابت ماندن و دستیابی به رنگ های زنده و واضح متکی هستند. از تولوئن حلال هیدروکربن به عنوان حلال جوهر در چاپ یک نوع تخصصی مجله استفاده می شود، زیرا به سرعت تبخیر می شود تا از ایجاد لک جلوگیری کند و تولوئن باقی مانده به راحتی بازیافت شود.

 • حلال های صنعتی موجود در محصولات مراقبت شخصی

 بسیاری از محصولات آرایشی و بهداشتی با استفاده از حلال های صنعتی، مواد را حل کرده و قادر به عملکرد صحیح آن ها می شوند. به عبارتی از حلال ها در لوسیون ها، پودرها و کرم های اصلاح استفاده می شود تا قوام مناسب برای محصول فراهم شود. اتانول به دلیل بوی کمی که دارد، توسط سازندگان عطر به عنوان حلال انتخابی و مناسب استفاده می شود. به علت نقطه جوش پایین اتانول، این حلال به سرعت تبخیر می شود و روی پوست باقی نمی ماند. از اتیل استات یا استون در لاک ناخن استفاده می شود. در واقع این حلال صنعتی به دلیل خاصیت ویژه خشک شدن سریع، بسیار ارزشمند است. این ماده همچنین در مایعات پاک کننده لاک ناخن استفاده می شود و قدرت بالای حل شوندگی آن باعث می شود که لاک را به راحتی از ناخن پاک کند.

 • حلال های صنعتی در محصولات تمیز کننده

اترهای گلیکول به عنوان یک جز ء فعال در فرمول های تمیز کننده سطح شیشه، کف و سایر مواد سخت، بسیار مؤثر هستند. این حلال ها از سازگاری خوبی با آب، قدرت حلالیت بالا برای گریس ها و روغن ها و تجزیه بیولوژیکی مناسب برخوردار هستند. از ایزوپارافین برای خشک شویی لباس استفاده می شود. همچنین پرکلرواتیلن یک حلال شیمیایی برجسته است که در خشکشویی استفاده می شود. در واقع پرکلرواتیلن یک حلال تمیز کننده مؤثر است و در بیشتر خشکشویی های حرفه ای استفاده می شود زیرا لک ها و آلودگی های انواع پارچه ها را از بین می برد. در کل این نوع از حلال های صنعتی به دلیل بوی کم، مشخصات محیطی و سلامت مطلوب، ویژگی های ایمن استفاده و حمل و نقل و کارایی عالی در تمیز کردن، بسیار ارزشمند هستند.

 • حلال ها ی صنعتی در مراقبت های بهداشتی

از این حلال های صنعتی در صدها محصول دارویی استفاده می شود و در بسیاری از داروهایی که امروزه مردم استفاده می کنند از پنی سیلین گرفته تا آسپرین، شربت سرفه و پمادهای موضعی مورد استفاده قرار می گیرند. از بوتیل استات برای خالص سازی پنی سیلین، به وسیله نگه داشتن ناخالصی ها در محلول استفاده می شود. این در حالی است که پنی سیلین به طور انتخابی از ترکیب واکنشی به وسیله استخراج حذف می شود.

 • حلال های صنعتی در خودرو

حلال های صنعتی به مایع شوینده کمک می کنند تا خاک و آلودگی شیشه را پاک کند. ایزوپروپیل الکل به عنوان یخ زدا و تمیز کننده شیشه جلو اتومبیل استفاده می شود زیرا زیر نقطه انجماد آب، کاملاً به شکل مایع باقی می ماند و بنابراین به از بین بردن یخ کمک می کند. این حلال لکه های ظاهر شده روی شیشه را از بین می برد و همچنین در خانه در محصولات تمیز کننده پنجره استفاده می شود. از هیدروکربن های آلیفاتیک در تولید لاستیک استفاده می شود. این حلال هر لایه از لاستیک را نرم و تمیز می کند درست قبل از آن که لایه بعدی درست شود و کیفیت چسبندگی آن باعث افزایش چسبندگی اجزای مختلف تایر شده و این امر باعث افزایش ایمنی و بهبود عملکرد تایر می شود.

حلال آزمایشگاهی

حلال صنعتی از کجا بخریم؟

برای خرید حلال های صنعتی، خرید استون ، خرید اتانول ، خرید تولوئن و سایر حلال های صنعتی و آزمایشگاهی و مشاوره خرید و مصرف با کارشناسان اوسینا شیمی تماس بگیرید.

برای استعلام 

قیمت حلال صنعتی

و همچنین مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

۰۲۱-۵۵۴۳۶۲۴۹

۰۹۱۹۴۵۶۸۷۶۸

۰۹۱۹۶۳۹۴۳۲۵

پاسخگویی شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷ و پنج شنبه ۹ الی ۱۳:۳۰

Call us